Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

Soorten arbeidsongevallen

1. Ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens en door de ambtsuitoefening en dat een letsel heeft veroorzaakt

Je bent het slachtoffer van een werkongeval als aan de volgende 5 voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van een plotse gebeurtenis
 • er bestaat een letsel
 • de plotse gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
 • het ongeval heeft zich voorgedaan tijdens de ambtsuitoefening
 • het ongeval heeft zich voorgedaan door de ambtsuitoefening.

Het letsel moet niet noodzakelijk aanleiding geven tot een arbeidsongeschiktheid. Schade aan prothesen alleen wordt eveneens in aanmerking genomen (bijvoorbeeld: een gebroken bril). 

2. Ongeval dat zich heeft voorgedaan op het gewone traject tussen je woonplaats en de plaats waar je je werkzaamheden verricht

Je bent het slachtoffer van een ongeval op het werktraject als aan de 4 volgende voorwaarden is voldaan:

 • er is sprake van een plotse gebeurtenis
 • er bestaat een letsel
 • de plotse gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt
 • het ongeval heeft zich voorgedaan op het normale werktraject.   

3. Ongeval dat je overkomt buiten je ambtsuitoefening maar veroorzaakt door derden tijdens de ambtsuitoefening van dat personeelslid

 

4. Arbeidsongeval bij telewerk

Om de bewijslast over arbeidsongevallen voor de telewerker te verminderen, wordt sinds 27 januari 2019 een ‘vermoeden van uitvoering van het ambt’ ingevoerd (behoudens tegenbewijs).  

Daardoor wordt een arbeidsongeval van een telewerker voortaan beschouwd als een ongeval binnen de uitvoering van het ambt, binnen de werkperiode dus:

 • als het ongeval gebeurt op de plaats die schriftelijk vermeld staat als de plaats waar de telewerker werkt. Dat kunnen meerdere plaatsen zijn. Deze vermelding komt in een telewerkovereenkomst. Dit geldt zowel voor generiek (wederkerend) als voor punctueel (sporadisch) telewerk, zowel collectief als individueel. Als de plaats(en) niet zijn vermeld, wordt er rekening gehouden met de woonplaats of de plaats(en) waar de telewerker gewoonlijk ‘telewerkt’.
 • als het ongeval gebeurt tijdens de periode van de dag die schriftelijk vastgelegd staat als de periode waarin het personeelslid kan werken. Als de periode niet is vermeld, wordt er rekening gehouden met de werkuren die de telewerker zou moeten presteren als hij in de lokalen van de werkgever zou werken.

 

Daarnaast wordt de ongelijkheid van de arbeidsweg voor de telewerker ook weggewerkt door volgende trajecten gelijk te stellen met de ‘arbeidsweg’ als het telewerk in de woonplaats wordt uitgevoerd

 • het traject van de woonplaats van de telewerker naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd
 • de weg van de woonplaats van de telewerker naar de plaats waar de telewerker eet of zijn eten koopt en omgekeerd. 

 

In de 4 veronderstellingen is enkel je werkgever bevoegd om te beslissen over de erkenning van het ongeval.

 

Aangifte

Als slachtoffer van een arbeidsongeval moet je altijd aangifte doen. Vul 2 exemplaren van het standaardformulier ‘aangifte van ongeval – Model A’ in. Model A bevat je administratieve gegevens en de details over je ongeval.

Als je meer dan één dag afwezig bent door je arbeidsongeval, moet je ook in 2 exemplaren de ‘aangifte van ongeval – Model B' invullen. Dat medisch attest moet de dokter die je letsel vaststelt, invullen.

Deze documenten bezorg je aan jouw personeelsdienst (of de verantwoordelijke ambtenaar in jouw organisatie), dus niet rechtstreeks aan Medex.

Niet Medex maar uitsluitend je werkgever beslist of het ongeval erkend wordt als arbeidsongeval. Als je werkgever denkt dat het een medisch twijfelgeval is, zal hij beroep doen op Medex die zich uitspreekt over het oorzakelijk verband tussen het letsel en het arbeidsongeval.

 

Waarom altijd aangifte doen?

Doe altijd aangifte als je een arbeidsongeval hebt, zelfs al lijkt het niet ernstig of ondervind je er geen enkele hinder van:

 • misschien draag je er later wel gevolgen van, bijvoorbeeld een latere inwendige bloeding na een val
 • misschien heeft een collega in de toekomst hetzelfde of een gelijkaardig ongeval, eventueel wel met ernstige gevolgen. Als je aangifte doet, stelt de preventieadviseur een arbeidsongevallensteekkaart op en analyseert hij het ongeval. Op basis van die analyse kan hij gepaste preventiemaatregelen voorstellen om terugkerende ongevallen te vermijden. Denk bijvoorbeeld aan een klein niveauverschil in de vloer waar geen signalisatie is.

 

Schadeloosstelling

a) Tijdelijke ongeschiktheid

Tijdens je afwezigheid (dit betekent de tijdelijke ongeschiktheid) behoud je je wedde. Tijdens die afwezigheid kan je het bezoek krijgen van de controlearts. Het verloop van de controle vind je op de pagina 'Controle afwezigheid wegens arbeidsongeval'.

b) Blijvende ongeschiktheid

Vervolgens, op het ogenblik van de consolidatie (dit betekent op het ogenblik dat je letsels niet meer evolueren), wordt nagezien of er al dan niet gevolgen blijven bestaan naar aanleiding van het ongeval die een blijvende ongeschiktheid met zich meebrengen.

Als er een blijvende ongeschiktheid blijft bestaan, krijg je een rente. Het bedrag van de rente hangt af van verschillende criteria, onder meer van het bedrag van de basisbezoldiging die in rekenschap moet worden genomen, evenals van de graad van blijvende ongeschiktheid. De rente zal verschuldigd zijn vanaf de consolidatiedatum.

 

c) Medische, heelkundige, farmaceutische en ziekenhuiskosten

Deze kosten worden op basis van het RIZIV-barema terugbetaald. Als de honoraria van een geneesheer hoger liggen dan het RIZIV-barema, dan is het verschil ten laste van jou.

Met betrekking tot de hospitalisatiekosten zijn de supplementen voor een individuele kamer of een kamer met twee bedden ten laste van jou. Dit geldt tevens voor de kosten voor persoonlijke opties (drank, TV,…).

d) Verplaatsingskosten

Je hebt het recht op de terugbetaling van de verplaatsingskosten als je je om medische redenen verplaatst.

De verplaatsingsonkosten worden als volgt terugbetaald:

 • openbaar vervoer: volledig
 • wagen: 0,4171 EUR/km (jaarlijks geindexeerd - op 01/01/2024) met een minimum van 5 km H/T
 • ziekenwagen: volledig
 • in geval van overnachting met kosten: maximum 28,50 EUR/nacht

Als je ten minste 2 dagen in het ziekenhuis verblijft kan een zeker aantal ritten die door je echtgenoot en kinderen worden verricht, worden vergoed.

e) Andere

In zeer ernstige gevallen, als je toestand de hulp van een derde vereist, kan er een bijkomende toelage worden gestort. Ten slotte, in geval van dodelijk ongeval, kan een rente aan de overlevende echtgenoot en de kinderen worden toegekend.

 

Vaststelling van genezing of blijvende ongeschiktheid

Als de afwezigheid 30 kalenderdagen niet heeft overschreden wordt een attest van genezing (DOCX, 14.87 KB) (DOCX, 13.56 KB) dat door een geneesheer van jouw keuze moet worden ingevuld, naar je opgestuurd. Dit moet naar jouw werkgever worden verzonden die in dat geval een verklaring van genezing betekent.

Als je het certificaat van genezing niet opstuurt, omdat je op basis van een medisch verslag dat opgesteld wordt door een geneesheer van jouw keuze, meent dat je aan een blijvende ongeschiktheid lijdt, word je bij Medex ontboden. Medex spreekt zich dan ofwel uit over de toekenning van een graad van blijvende ongeschiktheid ofwel over de genezing.

Als de afwezigheid gelijk is aan of langer duurt dan 30 kalenderdagen word je van ambtswege bij Medex ontboden. Medex spreekt zich uit ofwel over de toekenning van een graad van blijvende ongeschiktheid ofwel over de genezing.

Als je je niet bij Medex aanbiedt zonder dat je hiervoor een geldige reden kan aanvoeren, terwijl je al tweemaal via aangetekend schrijven ontboden werd, dan kan de werkgever je een beslissing van genezing betekenen.

 

Herziening

Gedurende 3 jaar vanaf de datum van kennisgeving van de verklaring van genezing of het ministerieel besluit dat het bedrag van de rente bepaalt kan je een verzoek indienen met het oog op de herziening van de graad van blijvende ongeschiktheid.

Je wordt dan van ambtswege bij Medex ontboden. Medex spreekt zich dan uit over ofwel de toekenning van een nieuwe graad van blijvende ongeschiktheid.

 

Bijkomende activiteit? Geen cumulatie

Heb je een machtiging tot cumulatie voor een bijkomende activiteit? Dan wordt die opgeschort zolang je afwezig bent wegens het arbeidsongeval, een beroepsziekte of ongeval op de weg van of naar het werk en als je werkt volgens het stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Ministerieel besluit van 7 februari 1969

  Ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de...
 • Koninklijk besluit van 24 januari 1969

  Koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de...
 • Koninklijk besluit van 12 juni 1970

  Koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut en de autonome overheidsbedrijven, voor...
 • Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009

  Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009 - Toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor...
 • Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023

  Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023 - Verwerking van persoonsgegevens. - Herinnering aan het juridische kader en aanbevelingen Belgisch Staatsblad van 30 januari 2024
 • Koninklijk besluit van 13 juli 1970

  Koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten...