Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • In de kijker

  Sinds 1 oktober 2022 is de regeling rond de verminderde prestaties wegens medische redenen (lange traject) gewijzigd. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de trajecten die worden opgestart op 1 oktober 2022 of erna. Periodes van verminderde prestaties wegens medische redenen die goedgekeurd werden vóór 1 oktober 2022 maar nog doorlopen na 1 oktober 2022 blijven vallen onder de oude regeling. Verminderde prestaties wegens medische redenen die op 1 oktober 2022 of erna worden verlengd, blijven vallen onder de nieuwe regeling.

  Wat is er gewijzigd in de regeling verminderde prestaties wegens medische redenen (lange traject)?

  • Maximumduur per aanvraag werd verhoogd van max. 12 maanden naar max. 24 maanden
  • Één extra maand volledig bezoldigd (4 maanden i.p.v. 3 maanden)
 • Duur 

  De verminderde prestaties worden toegestaan voor een periode van maximum 24 maanden, tenzij Medex beslist dat een nieuw onderzoek vroeger moet plaatsvinden. Na een nieuw onderzoek kan Medex de duur meermaals verlengen voor ten hoogste 24 maanden. 

  Voorwaarden 

  Aanvraag 

  Ten minste 5 werkdagen voor het begin van de verminderde prestaties moet je een positief advies van Medex hebben. 

  De arts van Medex beslist:

  • of je in aanmerking komt voor verminderde prestaties 

  • over het percentage van je werkhervatting (50%, 60% of 80%). (De mogelijkheid van 40% is niet voorzien bij het lange traject, alleen bij het korte traject.)

  • over je werkkalender. Je verdeelt je prestaties over de week, conform het advies van de arts van Medex. 

  Als je gezondheidstoestand verandert, kan je tijdens een lopende periode van verminderde prestaties een nieuw onderzoek aanvragen bij Medex om je arbeidsstelsel aan te passen. 

  Informatie over de procedure vind je op de site van Medex. 

  Bij ziekte 

  Als je ziek wordt tijdens een periode van verminderde prestaties wegens medische redenen, gelden de regels voor het ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte. 

  Artikel 52, §3, 2e lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, voorziet dat de machtiging om verminderde prestaties wegens medische redenen (chronische ziekte) te verrichten, tijdelijk wordt onderbroken tijdens een afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk en een beroepsziekte. 

 • Voorbeeld

  Er is toelating voor verminderde prestaties wegens medische redenen (80%) voor 24 maanden met ingang van 15 november 2022 en de ambtenaar meldt zich ziek voor één week. 

  Dit betekent dat: 

  • er vijf ziekteverlofdagen moeten worden afgetrokken van het ziektekapitaal (en niet vier) aangezien de verminderde prestaties wegens medische redenen tijdelijk onderbroken zijn of met andere woorden het statutair personeelslid wordt op dat ogenblik beschouwd als voltijds afwezig wegens ziekte; het statutair personeelslid wordt tijdens het ziekteverlof bezoldigd aan 100% op voorwaarde dat het nog beschikt over ziektekapitaal

  • als het ziektekapitaal uitgeput is dan zal het personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte worden geplaatst en een wachtgeld ontvangen (60% van 100%, eventueel verhoogd naar 100% van de laatste activiteitswedde (à 100%) bij erkenning van de aandoening als ernstig en langdurige ziekte door Medex in toepassing van artikel 58 van het koninklijk besluit van 19 november 1998

  • de periode van 24 maanden waarvoor Medex de toelating gegeven heeft om te werken met verminderde prestaties wegens medische redenen niet zal worden verlengd of met andere woorden het statutair personeelslid moet zoals voorzien een verlenging vragen met ingang op 15 november 2022 

  • als de ziekteperiode (van bijv. 1 week) zou zijn gevallen in de periode van de eerste vier maanden van verminderde prestaties wegens medische redenen (met bezoldiging aan 100%) dan zou de ziekteperiode beschouwd worden als ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte en zou dit leiden tot verlenging van deze gewaarborgde periode van vier maanden (met 1 week). 

   

 • Opschorting 

  De verminderde prestaties wegens medische redenen worden opgeschort door: 

  • loopbaanonderbreking 

  • halftijdse vervroegde uittreding 

  • vrijwillige vierdagenweek 

  • de vierdagenweek met en zonder premie 

  • halftijds werken vanaf 55 of 50 

  • verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden 

  • afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden 

  • verloven in het kader van de moederschapsbescherming 

  • ouderschapsverlof. 

  Bijkomende activiteit? Geen cumulatie. 

  Heb je een machtiging tot cumulatie voor een bijkomende activiteit? Als je werkt volgens dit stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen, wordt die opgeschort. 

  Meer info

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit 

  • Recht op wedde: ja voor de eerste vier maanden. 

   Vanaf de vijfde maand krijg je je wedde voor de verrichte prestaties en 60% van je wedde voor de niet-verrichte prestaties.  

  • Vermindering ziektekrediet: neen 

  • Vermindering vakantieverlof: ja, in verhouding tot je prestaties 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie