Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • In de kijker

  Sinds 1 oktober 2022 is de regeling rond de verminderde prestaties wegens medische redenen (korte traject) gewijzigd. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de trajecten die werden aangevraagd op 1 oktober 2022 of erna. Trajecten van verminderde prestaties wegens medische redenen opgestart vóór 1 oktober 2022 blijven onder de oude regeling.

  Wat is er gewijzigd in de regeling verminderde prestaties wegens medische redenen (korte traject)?

  • Mogelijkheid om een arbeidspercentage van 40% aan te vragen
  • Progressief karakter
  • Een extra maand (max. 4 maanden i.p.v. max. 3 maanden) 
  • Duur

   De verminderde prestaties worden steeds toegestaan voor een periode van één maand tenzij de arts van Medex beslist om meerdere aaneensluitende maanden toe te kennen, op voorwaarde dat de maximumduur van vier maanden niet wordt overschreden. Medex kan na een nieuw onderzoek een verlenging toestaan op voorwaarde dat de maximumduur van vier maanden niet wordt overschreden.

   Voorwaarden

   Aanvraag

   Ten minste 5 werkdagen voor het begin van de verminderde prestaties moet je een positief advies van Medex hebben.

   De arts van Medex beslist

   • of je in aanmerking komt voor verminderde prestaties
   • over het percentage van je werkhervatting (40%, 50%, 60% of 80%)
   • over je werkkalender. Je verricht de verminderde prestaties elke dag zodat je geleidelijk terug in het arbeidsritme kan komen, tenzij de arts van Medex daar uitdrukkelijk anders over beslist.

   Bij ziekte tijdens deze periode

   Als je ziek wordt tijdens een periode van verminderde prestaties wegens medische redenen, gelden de regels voor het ziekteverlof of disponibiliteit wegens ziekte.

   Artikel 52, §3, 2e lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, voorziet dat de machtiging om verminderde prestaties wegens medische redenen (chronische ziekte) te verrichten, tijdelijk wordt onderbroken tijdens een afwezigheid wegens ziekte, arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk en een beroepsziekte. 

  • Voorbeeld

   Er is toelating voor verminderde prestaties wegens medische redenen (80%) voor 12 maanden met ingang van 15 november 2022 en de ambtenaar meldt zich ziek voor één week. 

   Dit betekent dat: 

   • er vijf ziekteverlofdagen moeten worden afgetrokken van het ziektekapitaal (en niet vier) aangezien de verminderde prestaties wegens medische redenen tijdelijk onderbroken zijn of met andere woorden het statutair personeelslid wordt op dat ogenblik beschouwd als voltijds afwezig wegens ziekte; het statutair personeelslid wordt tijdens het ziekteverlof bezoldigd aan 100% op voorwaarde dat het nog ziektekapitaal heeft
   • als het ziektekapitaal uitgeput is dan zal het personeelslid in disponibiliteit wegens ziekte worden geplaatst en een wachtgeld ontvangen (60% van 100%, eventueel verhoogd naar 100% van de laatste activiteitswedde (à 100%) bij erkenning van de aandoening als ernstig en langdurige ziekte door Medex in toepassing van artikel 58 van het koninklijk besluit van 19 november 1998
   • de periode van 4 maanden waarvoor Medex de toelating gegeven heeft om te werken met verminderde prestaties wegens medische redenen niet zal worden verlengd.
  • Gevolgen

   • Administratieve stand: dienstactiviteit
   • Recht op wedde: ja voor de eerste vier maanden.
   • Vermindering ziektekrediet: neen
   • Vermindering vakantieverlof: ja, in verhouding tot je prestaties
  • Bijkomende activiteit? Geen cumulatie. 

   Heb je een machtiging tot cumulatie voor een bijkomende activiteit? Als je werkt volgens dit stelsel van de verminderde prestaties wegens medische redenen, wordt die opgeschort.

    

  Regelgeving

  Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie