Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de codex over het welzijn op het werk zijn ook van toepassing op personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon en op zij die hen tewerkstellen. Het re-integratietraject kan ook worden opgestart door statutaire personeelsleden en hun werkgevers.