Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale waarden

De waarden van de federale overheid vormen de kern van onze missies. Ze vormen onze dagelijkse leidraad en zijn van toepassing op alle federale overheidsdiensten (FOD's, POD's, Wetenschappelijke instellingen, ION's en OISZ's). Ze weerspiegelen de wens om zo dicht mogelijk bij onze samenleving te staan en steeds beter in te spelen op de verwachtingen van medewerkers en burgers.

Vijf federale waarden (PDF, 256.63 KB) vormen het kader voor ons handelen.

Inhoudstafel

 • Twee waarden zijn eigen aan de missie van de federale overheid:

  Algemeen belang

  Federale Waarde 'Algemeen belang'

  We bieden een regelmatige en continue dienstverlening met inachtname van de reglementering en met eerbied voor de democratische werking

  • Dienstverlening: in het belang van de samenleving werken we samen met andere organisaties om een regelmatige en continue dienstverlening te bieden. We zijn ons ervan bewust dat we met overheidsgeld werken en doen ons uiterste best het op optimale wijze te beheren.
  • Naleving van de reglementering: we voeren de reglementering uit en verantwoorden de administratieve handelingen waar we verantwoordelijk voor zijn. We vermijden alle mogelijke conflicten tussen ons persoonlijk belang en het algemeen belang.
  • Democratische werking: we respecteren de democratie en voeren loyaal de wettelijke beslissingen van de beleidsmakers uit door hen relevante adviezen en informatie te verstrekken.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Federale Waarde 'Maatschappelijk belang'

  We waken erover dat onze beslissingen duurzaam zijn op economisch, sociaal en ecologisch vlak. Dat doen we via een verantwoord openbaar beleid. We passen het evenredigheidsbeginsel toe bij onze keuzes en houden hierbij rekening met de huidige en toekomstige gevolgen van wat we doen.

  • Economische duurzaamheid: we beheren overheidsgeld optimaal en houden rekening met de economische ontwikkeling van de samenleving. We gebruiken de middelen verantwoordelijk, duurzaam en behoedzaam. 
  • Maatschappelijke duurzaamheid: we waken over de sociale cohesie en hanteren een inclusieve aanpak die de toegang van alle burgers tot de diensten van de overheid waarborgt. We promoten en nemen deel aan initiatieven die onze organisaties bij de huidige samenleving betrekken We stemmen onze communicatie af aan  maatschappelijke evoluties zoals de digitalisering
  • Ecologische duurzaamheid: we letten op onze milieu-impact en we zorgen ervoor dat we onze ecologische voetafdruk beperken. We creëren, beschermen en behouden veilige en gezonde werkplekken
 • Drie waarden zijn gekoppeld aan de verwachte houding in onze professionele context :

   

  Respect

  Federale Waarde 'Respect'

  We handelen op een voorbeeldige en neutrale wijze, met eerbied voor ieders rechten. 

  • Voorbeeldig: in elke situatie stellen we ons integer op en stemmen we ons gedrag af op de federale waarden. We vermijden belangenconflicten en we komen tussen als we niet-integer gedrag opmerken. We waken zowel over onze eigen veiligheid als over die van anderen. We stellen ons correct op door ongepast gedrag te vermijden Wij vermijden en veroordelen elke vorm van verbaal, psychologisch of fysiek geweld.
  • Neutraliteit: hoe divers mensen, culturen, ideeën of meningen ook zijn, wij garanderen dat iedereen gelijk behandeld wordt. Wij houden hierbij rekening  met de context en de gegeven situatie.
  • Eerbied voor rechten: we respecteren ieders recht op privacy en doen geen afbreuk aan andermans individuele en collectieve rechten.
 • Vertrouwen

  Federale Waarde 'Vertrouwen'

  We gaan in alle openheid en onpartijdige de dialoog aan met onze klanten en medewerkers en bouwen sterke partnerschappen met hen uit.

  • Dialoog: we hebben aandacht voor de behoeften van onze klanten en medewerkers. We geven blijk van een open geest, transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid. We verwerken informatie in volstrekte vertrouwelijkheid.  We communiceren op een eerlijke, onpartijdige, duidelijke  en begrijpelijke manier.
  • Onpartijdigheid: we letten er in alle omstandigheden op dat we onze professionele onafhankelijkheid, onze objectiviteit en onze neutraliteit behouden en laten ons niet beïnvloeden door mogelijke directe of indirecte persoonlijke voordelen. We vermijden reële of vermeende belangenconflicten.
  • Partnerschap: we werken in een geest van samenwerking en vertrouwen. We werken samen met de stakeholders om duidelijke en betrouwbare overeenkomsten af te sluiten die we naleven.   
 • Professionalisme

  Federale Waarde 'Professionalisme'

  We streven naar professionele uitmuntendheid en leveren kwalitatieve, innovatieve en klantgerichte producten en diensten.

  • Uitmuntendheid: we doen ons werk met inzet en voelen ons verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ons toevertrouwde werk. We hebben oog voor onze professionele ontwikkeling, zowel wat betreft onze expertise als onze kennis en competenties.
  • Kwaliteit: we doen ons werk nauwlettend, doeltreffend en duidelijk en streven zo naar continue verbetering. We zijn ons ervan bewust dat we met overheidsgeld werken en doen ons best om het op optimale wijze te beheren.
  • Innovatie: we begeleiden en faciliteren veranderingen  en nieuwe ontwikkelingen. Wij promoten een organisatiecultuur die een gunstig innovatieklimaat schept. We erkennen het recht op fouten maken en we delen graag onze goede praktijken, onze kennis en onze werkmethodes. 
  • Klantgerichtheid: wij zorgen ervoor dat wij correcte, tijdige, doeltreffende en efficiënte diensten leveren en de klant op een duidelijke, nauwkeurige en relevante manier adviseren. Voor hen zijn wij ambassadeurs van de overheid dienst en zijn waarden, die wij op eervolle wijze vertegenwoordigen.
 • Samen met het deontologisch kader zijn de federale waarden de ethische basis voor alle federale overheidsmedewerkers.  Ze vormen een aanvulling op de specifieke waarden van elke organisatie, die verband houden met hun missies.

  • We zijn er voor jou.

  • Heb je vragen of wil je meer weten?

   Contacteer ons

 • Meer informatie over federale waarden

  De federale waarden tot leven brengen

  Ontdek hoe we federale waarden dagelijks tot leven brengen.

  Onze waarden in actie

  Hoe ver zijn we met de implementatie ervan? En hoe willen we ze toepassen in onze verschillende administraties?

  Onze engagementen

  Elke dag zetten de werknemers van de federale overheidsdiensten zich in om de federale waarden te respecteren en na te leven. Ontdek hoe ze dat doen.

  e-learning opleiding

  Ontdek de opleiding over de federale waarden, de pijlers die elke actie binnen de federale administratie sturen. Ontdek hoe ze in je dagelijkse werk passen, vorm geven aan een unieke organisatiecultuur en de ethiek en integriteit versterken die de kern vormen van elke missie. Volg een opleiding over de concrete impact van federale waarden op je werk en op de samenleving die we dienen. Als je een score van minstens 60% behaalt in de afsluitende vragenlijst, kun je een certificaat downloaden dat getuigt van je grondige kennis van de waarden die onze federale overheid leiden.