Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wie zijn onze klanten?

Wil je meer weten over wie onze klanten zijn en met wie we vaak samenwerken?

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering
 • Academische wereld

Inhoudstafel

De klant centraal

De BOSA  stelt de klant centraal. Dat is duidelijk zichtbaar in onze missie en in onze waarden. Ook in ons dagelijks functioneren spelen onze klanten een belangrijke rol. Een goede relatie met de klant is geen eenrichtingsverkeer. Het is een wisselwerking tussen de klant en de FOD BOSA die ermee start dat je je klant echt kent.

Onze klanten/gebruikers

Klanten van BOSA
Klanten van BOSA

De klanten van de FOD BOSA zijn zeer divers. De focus ligt in de eerste plaats op de federale ambtenaren en de diensten die behoren tot het federaal administratief openbaar ambt (FAOA): de FOD’s, de ’s, de , de instellingen van openbaar nut (ION) en de wetenschappelijke instellingen (WI).

Voor een aantal opdrachten zijn er relaties met andere federale klanten/gebruikers zoals bijzondere korpsen, regulatoren, onafhankelijke organen, ombudsdiensten, adviesraden, enz.

De FOD BOSA levert ook diensten aan klanten/gebruikers op andere overheidsniveaus (internationale, regionale en lokale institutionele klanten/gebruikers), maar ook aan burgers, afhankelijk van zijn activiteiten.

Onze opdrachtgevers

De FOD BOSA ondersteunt de regering, zijn voogdijminister en -staatssecretarissen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid voor zijn activiteitsgebieden. Als beleidsverantwoordelijken dragen zij de politieke eindverantwoordelijkheid.

In het kader van de voorbereiding en uitvoering van de federale begroting en de Europese budgettaire verplichtingen, verzekert de FOD BOSA eveneens een aantal activiteiten in opdracht van de gehele federale regering en de gemeenschaps- en gewestregeringen. 

Onze medewerkers

Het engagement, de expertise, de competenties, de creativiteit en de netwerking van onze medewerkers zijn cruciaal om onze missie, opdrachten en visie te realiseren.

Partnerschappen

 1. Het College van Voorzitters van het directiecomité van de FOD’s/POD’s, het College van Administrateurs-generaal van de OISZ en het College van Leidende ambtenaren van de ION
 2. De netwerken van federale professionals en interdepartementale commissies (inzake hr, innovatie, communicatie, ICT, aankoop, begroting, boekhouding, organisatiebeheersing, duurzame ontwikkeling, diversiteit, preventie en bescherming, armoedebestrijding, aanwerving van personen met een handicap, integriteit, klant/gebruikersgerichtheid, herstel en veerkracht, enz.)
 3. De publieke leveranciers (vzw Smals-MvM, Belnet, vzw eGov, etc.) en de structurele samenwerkingsverbanden met andere FOD’s (bv. met de FOD Binnenlandse zaken in het kader van de mobiele ID)
 4. De private leveranciers (consultants, dienstverleners, incubatoren, operatoren, etc.)
 5. De vakbonden
 6. De toezichthoudende instanties (Auditcomité van de federale overheid, Federale Interne Audit, Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën, Parlement en Rekenhof)
 7. De academische wereld (universiteiten en hogescholen)
 8. De internationale beleidsniveaus met hun organisaties (EU, OESO, VN, de Raad van Europa, The Group of States against Corruption, etc.) en andere nationale beleidsniveaus (regionaal, provinciaal en lokaal)
 9. De (tijdelijke) samenwerkingsverbanden (met private partners zoals bij itsme en de eBox, met andere bestuursniveaus zoals bij het project Gaia-X 'Driver of digital innovation in Europe', met universiteiten, bv. in het kader van het onderzoeksproject Paradigms 4.0, etc.)
 10. De federale ombudsman.