Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 21 december 2021

Koninklijk besluit van 21 december 2021 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 06-40-2 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut

Belgisch Staatsblad van 31 januari 2022 (PDF, 257.08 KB)