Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Privacyverklaring

Dit is de algemene gegevensbeschermingsverklaring van de FOD BOSA. Zoals verder in deze verklaring wordt verduidelijkt, vervult de FOD BOSA een groot aantal opdrachten van diverse aard. Voor zover nodig werd er ook per betrokken opdracht of dienst een specifieke gegevensbeschermingsverklaring opgesteld met meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens. Onderaan deze verklaring vind je een overzicht van de specifieke gegevensbeschermingsverklaringen die de FOD BOSA heeft opgesteld.

1. Bescherming van je persoonsgegevens

Wanneer je een bezoek brengt aan onze website, gebruik maakt van één van onze diensten of bij de uitvoering van sommige van onze wettelijke opdrachten of taken van algemeen belang, verwerkt de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning ( BOSA) een aantal persoonsgegevens. FOD BOSA vindt jouw privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren.

Deze gegevensbeschermingsverklaring gaat uit van FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel, en ondernemingsnummer 0671.516.647.

Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens hieronder vermeld.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

De verwerking van je gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van je expliciete toestemming die je zal gevraagd worden.

De FOD BOSA verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

De meeste verwerkingen gebeuren binnen het kader van de wettelijke opdrachten die je kan terugvinden in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 tot oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Deze wettelijke opdrachten hebben betrekking op volgende domeinen:

 • Begroting (directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie)
 • Informatietechnologie  (directoraat-generaal Digitale Transformatie)
 • Human resources (directoraat-generaal PersoPoint en directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling)
 • Boekhouding en overheidsopdrachten (directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement)

Sommige persoonsgegevens worden uitgewisseld met andere instanties voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang.

Wanneer wij via de website, voor een online dienst of voor een opdracht je gegevens registreren zullen we jou op dat moment hiervoor toestemming vragen wanneer deze verwerking niet door een reglementaire verplichting wordt opgelegd.

Bij verwerking van je gegevens zullen we je informeren over de precieze doeleinden als ook over jouw rechten in verband met de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van de opdracht of de concrete dienstverlening verwerkt de FOD BOSA verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit betreft één of meerdere van de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Persoonlijke kenmerken
 • Fysieke gegevens
 • Leefgewoonten
 • Psychische gegevens
 • Samenstelling van het gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Lidmaatschappen
 • Gerechtelijke gegevens betreffende…
 • Consumptiegewoonten
 • Woningkenmerken
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
 • Raciale of etnische gegevens
 • Gegevens over het seksuele leven
 • Politieke opvattingen.
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Filosofische of religieuze overtuigingen
 • Beeldopnamen
 • Geluidsopnamen

Meer informatie over deze categorieën van persoonsgegevens, vind je hier: https://gdpr.belgium.be.

4. Met wie delen we je gegevens?

De gegevens die wij over jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

FOD BOSA doet soms beroep op dienstverleners die optreden als verwerker en in die hoedanigheid de AVG dienen te respecteren. FOD BOSA voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden van FOD BOSA.

5. Hoelang blijven je gegevens bewaard?

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving  of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt worden bewaard de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van jouw toestemming.

6. Hoe kan jij je rechten aanwenden in het kader van de AVG?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (ook gekend als de data protection officer, DPO).

DPO - FOD BOSA

Simon Bolivarlaan 30 bus 1.

1000 Brussel

dpo@bosa.fgov.be.

Als je ons contacteert om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Het al dan niet kunnen uitoefenen van je rechten hangt samen met de verwerking en de rechtsgrond.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier (vb. per e-mail, per post, mondeling, …) je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben. We kunnen u een gratis kopie geven, maar dat kan niet voor alle documenten. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op verbetering

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Recht op het beperken van de bewerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, zal je verzoek worden ingewilligd en verwerkt.

Recht op vergetelheid of verwijdering

Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij wel niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van jouw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan die toestemming intrekken.

Indien je dit nodig acht, kan je een klacht indienen bij: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

7. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

FOD BOSA heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van FOD BOSA dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt.

Incidenten en klachten mag je sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be of dpo@bosa.fgov.be.

8. Cookies

Meer informatie over het actueel cookiebeleid kan je hier vinden: https://bosa.belgium.be/nl/cookiebeleid

FOD BOSA registreert bij een bezoek aan de website jouw IP-adres, je browser en besturingssysteem, de externe dienst die je heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

Wanneer op sommige webpagina’s van de FOD BOSA andere gegevens zouden worden verzameld, wordt dit aangeduid.

9. Overzicht van de specifieke gegevensbeschermingsverklaringen