Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 9 februari 2020

Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot uitvoering van artikel 109/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat tot vaststelling van de modaliteiten en het bedrag van de geldboete alsook de beweegredenen die de vertraging rechtvaardigen bij het bezorgen van de rekeningen aan de minister van Begroting

Laatste versie