Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 9 juni 2020

Wet van 9 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met het oog op het vergoeden van het gebruik van speed pedelecs

Belgisch Staatsblad van 1 juli 2020