Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Let hierop als je e-Tendering gebruikt

Om wettelijke en technische redenen kan e-Tendering bepaalde elementen van een indiening niet valideren. Deze elementen worden op deze pagina toegelicht.

Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Aanbestedende overheden

Inhoudstafel

 • Deze informatie is van toepassing op het vorige e-Procurementplatform dat op 4/9/23 vervangen werd. Deze informatie wordt binnenkort aangepast. Alles over het nieuwe platform vind je hier.

 • Wat e-Tendering nooit valideert

  Het is belangrijk om te weten dat, omwille van wettelijke en technische redenen, e-Tendering nooit de volgende elementen valideert:

  1. De documenten bezorgd aan de

  Hand houdt dominostenen tegen
  e-Tendering valideert niet alle eigenschappen van een document

  In de e-Tendering applicatie zijn er geen beperkingen wat betreft het formaat van de ingediende bestanden.

  Het is wel de verantwoordelijkheid van de om ervoor te zorgen dat de aanbesteder de opgeladen documenten kan raadplegen. Dat kan vergemakkelijkt worden door te kiezen voor een gangbaar bestandsformaat zoals PDF.

   

  Omdat de inhoud van een offerte tot het tijdstip van de opening geheim is, kan e-Tendering de eigenschappen van de documenten niet raadplegen om ze te valideren. Een foute extensie of toevoeging aan het eind van de bestandsnaam, een leeg bestand, een beschadigd bestand, ... kunnen niet gedetecteerd worden

   

  2. De gegevens bezorgd aan de aanbesteder

  De inschrijver moet ervoor zorgen dat de gegevens die de aanbesteder nodig heeft juist en op tijd gegeven worden.

   

  3. Het formaat van de elektronische handtekeningen of de gebruikte certificaten

  In de e-Tendering applicatie zijn er 2 methodes voorzien om een offerte elektronisch te ondertekenen:

  • via de elektronische identiteitskaart in de e-Tendering applicatie
  • via het opladen van een indieningsrapport dat ondertekend werd met 3rd-party-software buiten de e-Tendering applicatie.

  Welke methode ook gebruikt wordt, e-Tendering valideert het handtekeningformaat of de gebruikte certificaten niet. De inschrijver moet ervoor zorgen dat de elektronische handtekeningen bij zijn offertes wettelijk zijn. 

   

  Vereisten voor de elektronische handtekening

  Een offerte die een elektronische handtekening vereist, moet ondertekend worden met:

  1. een geavanceerde handtekening

  Digitale handtekening
  Digitale handtekening

  Een geavanceerde elektronische handtekening is een elektronische handtekening die aan de volgende eisen voldoet:

  • zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden
  • zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken
  • zij is op zodanige wijze aan de  daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

  Zie ook artikel 26 van de Europese Verordening nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van de Richtlijn 1999/93/EG2) .

   

  2. vergezeld van een geldig gekwalificeerd certificaat.

  • Een geldig certificaat voldoet aan de eisen , zoals gespecificeerd in bijlage 1 van de Europese Verordening nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van de Richtlijn 1999/93/EG
  •  heeft een correcte geldigheidsdatum
  • mag niet ingetrokken zijn.

  De lijst van leveranciers van gekwalificeerde certificaten in Europa wordt bijgehouden op de Trusted List:

  https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

   

  3. ... en gezet zijn met een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening, dat waarborgt dat ...

  • de gegevens die gebruikt worden voor het aanmaken van de handtekening in de praktijk slechts éénmaal kunnen voorkomen en dat de vertrouwelijkheid ervan verzekerd is
  • er redelijke zekerheid is dat de gegevens die gebruikt worden voor het aanmaken van de handtekening niet door deductie kunnen worden achterhaald en dat de handtekening met de momenteel beschikbare technische middelen beschermd is tegen vervalsing
  • de voor het aanmaken van de handtekening gebruikte gegevens door de legitieme ondertekenaar op betrouwbare wijze kunnen worden beschermd tegen het gebruik door anderen
  • de veilige middelen voor het aanmaken van een handtekening noch de te ondertekenen gegevens mogen wijzigen, noch verhinderen dat die gegevens vóór het ondertekenproces aan de ondertekenaar worden voorgelegd.
  • Voorbeelden: USB-stick, chipkaart, ...

   

  e-Tendering verricht zelf geen enkele controle. Sommige handtekenmethodes bevatten echter ingebouwde validaties, die de inschrijver bij de ondertekening van zijn offerte helpen.

  Ondertekenen met de eID methode (Belgische eID kaart)

  • Deze methode maakt gebruik van de BeIDconnect-software die ter beschikking gesteld wordt door de Beleid en Ondersteuning
  • Naast de software is er ook een extensie in de browser vereist om de eID methode te kunnen gebruiken
  • Een correcte uitvoering van deze ondertekenmethode zorgt ervoor dat de laatste versie van het indieningsrapport dat met het dossier overeenkomt ondertekend wordt
  • Deze methode valideert het formaat van de handtekening en het gebruikte certificaat.

  Ondertekenen via 3rd party methode

  • De 3rd party faciliteert enkel de download en de upload van het indieningsrapport.
  • Er is geen verificatie of het opgeladen bestand een geldig indieningsrapport is.
  • Er is geen verificatie of het opgeladen bestand ondertekend werd.
  • Er is geen verificatie van het formaat van de handtekening en het gebruikte certificaat.

   

  4. De wettelijkheid van een of meerdere handtekeningen bij een offerte

  De e-Tendering applicatie kan niet controleren of een offerte ondertekend werd door een gemandateerd persoon. Het is belangrijk dat de offerte ondertekend wordt door de mandaathouder(s) of volmacht houder(s) die de inschrijver mogen binden (cfr. artikel 51, § 2 Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren).

  In het kader van een tijdelijke vereniging controleert e-Tendering niet of alle leden van de vereniging de door hen ingediende offerte hebben ondertekend.

 • Reglementering

  Artikel 26 van de Europese Verordening nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van de Richtlijn 1999/93/EG2).

  Bijlage II van de Europese Verordening nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van de Richtlijn 1999/93/EG.

Nieuws