Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Spending review: nucleair passief eindrapport

De ministerraad van 18/10/2022 heeft aan de ministers van Economie en van Energie gevraagd om: 

  • een actieplan ter goedkeuring voor te leggen aan de ministerraad met het oog op een beter georganiseerde en gestructureerde administratieve opvolging van de financiële fondsen uiterlijk in september 2023. Hierbij dienen de rol van de overheid en de rol van NIRAS geëvalueerd te worden; 
  • de perimeter van de financiële verantwoordelijkheid van de staat alsook de einddoelstelling voor de sanering van elk passief te bepalen waarbij in functie van deze einddoelstellingen vijf- en tienjarenprogramma’s opgemaakt worden, met een operationele en financiële planning voor de eerste vijfjarenplannen. Deze programma’s dienen periodiek herzien te worden, zodat de daaruit voortvloeiende raming van de financiële lasten en de nodige financiering uit de federale begroting ingevolge de sanering van de passiva periodiek geactualiseerd kan worden. De perimeter van de financiële verantwoordelijkheid van de staat en de einddoelstellingen worden uiterlijk eind september 2023 voor akkoord voorgelegd aan de ministerraad. 
  • tegen september 2023 in overleg met de respectievelijke instellingen en de FOD BOSA een methodologie voor te stellen om de passiva in de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale staat op te nemen, teneinde tegemoet te komen aan de betreffende opmerking van het Rekenhof. 

In afwachting van de goedkeuring van het eerste vijfjarenplan 2024-2028 nemen de minister van Economie en de minister van Energie – binnen hun enveloppes bij ongewijzigd beleid – de nodige maatregelen om de continuïteit van de activiteiten en de veiligheid van de sites te garanderen. 

Inzake de spending review “Opties voor een verregaandere samenwerking voor de inningsinstellingen voor heffingen op inkomens” geeft de ministerraad de opdracht om het volledig rapport op te leveren voor de begrotingscontrole in het voorjaar van 2023. 

Deel deze publicatie