Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integriteit binnen de federale overheid

Publication date
15 april 2022
image

Ontwikkeling en bijwerking van de instrumenten van het federale integriteitsbeleid.

Inhoudstafel

Instrumenten van het federale integriteitsbeleid

In samenwerking met de minister van Ambtenarenzaken werkte de BOSA de afgelopen maanden aan het bijwerken en ontwikkelen van de instrumenten van het federale integriteitsbeleid, waaronder:

 • het nieuwe deontologisch kader voor federale ambtenaren, gepubliceerd op 5 juli en
 • de omzetting, momenteel in uitvoeringvan de Europese richtlijn 2019/1937 betreffende de bescherming van klokkenluiders. In dit verband heeft de Ministerraad op 6 mei 2022 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een hoog van bescherming moet bieden aan melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie.

 

Wat houdt het nieuwe wetsontwerp in?

 • De uitvoering door de federale overheidsinstanties van interne en externe meldingskanalen voor het ontvangen en opvolgen van meldingen:
  • de Federale Interne Auditdienst treedt op als intern meldingskanaal, bijvoorbeeld voor federale overheidsinstanties die niet over een intern meldingskanaal beschikken
  • de Federale Ombudsman zal het externe meldingskanaal zijn voor de federale overheidsinstanties.
 • Een van de opdrachten van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de mensenrechten zal steunmaatregelen bieden aan melders.
 • Elke vorm van represailles tegen melders is verboden. Melders van integriteitsschendingen via een intern of extern meldingskanaal, of die dit openbaar maken, kunnen worden beschermd als zij menen dat er tegen hen nadelige maatregelen zijn of worden genomen.

 

Gevolgen van de inwerkingtreding van deze nieuwe wet?

 • De volgende regelgeving wordt ingetrokken:
  • de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden
  • het koninklijk besluit van 9 oktober 2014 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een vermoeden van integriteitsschending binnen een federale administratieve overheid door een lid van haar personeel. Hierin wordt de rol van vertrouwenspersoon integriteit (de interne component van het huidige meldingssysteem) bepaald.
 • De organisatie van nieuwe procedures voor de selectie van vertrouwenspersonen integriteit (VPI) is niet meer gerechtvaardigd.

 

Hoe een veronderstelde integriteitsschending melden?

 • Neem contact op met het Centrum Integriteit  van de Federale Ombudsman
 • In organisaties waar het mandaat van de vertrouwenspersoon nog niet is verstreken, is het duidelijk dat ze hun rol kunnen blijven vervullen tot de wet van 2013 wordt ingetrokken.

 

Erkenning van vertrouwenspersonen Integriteit

Het is nu tijd om gezamenlijk  de vertrouwenspersonen integriteit te bedanken  die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de professionele en toegewijde verankering van het federale integriteitsbeleid.  Elke vertrouwenspersoon integriteit heeft naast de dagdagelijkse functie  het engagement opgenomen om bij te dragen tot een federale overheid waar integriteit geen hol woord is.

Deze personen werden geconfronteerd met gevoelige kwesties waarbij het algemeen belang in het gedrang kon komen, en dit vereiste niet alleen een zorgvuldige aanpak, maar het winnen en behouden van het vertrouwen van de potentiële melders.

Het algemeen belang en vertrouwen zijn de hoekstenen van het integriteitsbeleid en de gehechtheid van de vertrouwenspersonen aan deze fundamentele waarden is een bron van inspiratie voor alle federale overheidsmedewerkers.  In de afgelopen jaren was elke vertrouwenspersoon dag na dag een beetje architect en bewaker van integriteit in de federale overheid: en als zodanig verdienen de ze niet alleen onze dank maar ook ons respect voor hun inzet.

 

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Update: SCOPE (PersoSelfService) is opnieuw bereikbaar

  Publication date
  18 augustus 2022
  Deze morgen lieten we je weten dat SCOPE onstabiel en beperkt was. Sindsdien werkte ons technisch team aan een oplossing van het probleem. De SCOPE-toepassing is intussen opnieuw...
 • Spilindex overschreden in juli

  Publication date
  02 augustus 2022
  Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector twee maanden later met 2%.