Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ministerraad: omstandigheidsverlof pleeggezinnen

Publication date
27 november 2023
picture of parents and children

De ministerraad van 24 november 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het verlofbesluit waardoor pleegkinderen volledig op dezelfde voet geplaatst worden met kinderen en pleegouders met ouders. 

Er wordt daarom ook een omstandigheidsverlof toegekend in de volgende omstandigheden:

  • bij het overlijden van een pleegvader of een pleegmoeder na de plaatsing in het kader van de pleegzorg (het omstandigheidsverlof bij het overlijden van een pleegvader of pleegmoeder tijdens de plaatsing was al geregeld in 2021)
  • bij het overlijden van de pleegfamilieleden (bijvoorbeeld een pleegbroer of pleegzus)
  • bij het van of bij het afleggen van een verklaring van de wettelijke samenwoning door onder meer het pleegkind, de pleegmoeder, de pleegvader en de pleegfamilieleden (bijvoorbeeld een pleegbroer of pleegzus)
  • bij de plechtige communie of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een pleegkind van het personeelslid of diens
  • bij deelneming van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd
  • bij de priesterwijding of intreden in het klooster of elke andere gelijkaardige gebeurtenis van een andere erkende religie van een pleegkind van het personeelslid of diens echtgeno(o)t(e).

Voorwaarde

Het pleegkind moet gedurende een onafgebroken periode van drie jaren op permanente en affectieve wijze deel hebben uitgemaakt van het pleeggezin.

Verdere stappen

  • vakbondsonderhandelingen
  • advies van de Raad van State
  • handtekening van de koning
  • publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Deel dit artikel

Meer nieuws