Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Burgers
  • Academische wereld

Inhoudstafel

Een begroting is een akte waarin de verwachte en toegelaten ontvangsten en uitgaven van een overheid zijn opgenomen.

In België kan deze definitie worden toegepast op de begrotingen van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de steden en de gemeenten.

Een begroting is meer dan een raming van ontvangsten en uitgaven, ze geeft aan welke middelen een overheid wil besteden aan haar beleid tijdens het begrotingsjaar. Het is een akte met een politieke en sociaal-economische draagwijdte.  

De goedkeuring van de begroting door de wetgevende macht houdt in feite een goedkeuring in van het beleid van de uitvoerende macht, en geeft die laatste de middelen om dat beleid uit te voeren. Voor de federale begroting is het dus aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers om haar goedkeuring te geven.

De begroting van de federale overheid omvat drie luiken: de middelenbegroting, de algemene uitgavenbegroting en de algemene toelichting.