Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

De verplichte aansluiting voor de personeelsadministratie werd sinds 2016 in meerdere fasen geïmplementeerd. 

In de ministerraad van 4 maart 2016 werd beslist tot de verplichte centralisatie van de loon- en personeelsadministratie van de federale organisaties bij het DG PersoPoint van BOSA. Zo zijn alle instellingen die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen voortaan verplicht om bij het DG PersoPoint van de BOSA aan te sluiten en PersoPoint hun loonadministratie te laten verzorgen.

Om dit omvangrijke project uit te voeren werd overeengekomen dat deze centralisatie geleidelijk aan zou gebeuren volgens een stapsgewijze planning. 

Toen het sociaal secretariaat DG PersoPoint in 2016 werd opgericht, werden het personeel en de activiteiten van de vroegere CDVU (Centrale Dienst der Vaste Uitgaven) van de FOD Financiën overgeheveld naar PersoPoint, dat zodoende belast werd met de loonadministratie voor alle federale organisaties. Concreet werden de wedden van de federale ambtenaren bijgevolg berekend en uitbetaald door het DG PersoPoint via SLR4, de bestaande loonmotor.

Wat de personeelsadministratie betreft, werd besloten dat de personeelsdiensten van de federale organisaties hiervoor zouden blijven instaan totdat deze organisaties zich ook voor hun personeelsadministratie bij het DG PersoPoint zouden aansluiten.

Nog niet aangesloten organisaties zijn dus organisaties die nog niet 'on board' zijn voor hun personeelsadministratie.

Voor de federale organisaties waarvan de personeelsadministratie nog niet door PersoPoint wordt verzorgd, gebeuren de loonadministratie en de uitbetaling van de lonen nog steeds via de SLR4-loonmotor van het DG PersoPoint van de FOD BOSA.