Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • De weddeschalen voor contractuelen en statutairen zijn dezelfde.

  Voor de mandaathouders worden salarisbanden gebruikt.

  Je krijg periodiek een tussentijdse verhoging. Dat is je geldelijke anciënniteit. Het gaat hier doorgaans om werkelijk verrichte diensten. Voor diensten die je in een lager verricht hebt, kan je anciënniteit herberekend worden. Daarnaast kunnen ook je leeftijd en je ervaring in de privésector een invloed hebben.

  Als je al in dienst was op 31 december 2013, is het principe echter dat je je weddeschaal die je op dat moment (vóór 1 januari 2014) behoudt. Tot 2016 heb je recht op de tussentijdse verhogingen die verbonden zijn aan je weddeschaal. Vanaf 2017 worden de verhogingen vervangen door forfaitaire jaarlijke bedragen.

  Als je als contractueel personeelslid al in dienst was op 31 december 2013 en later tot de stage wordt toegelaten in dezelfde graad of , behoud je - in het geval je nieuwe wedde lager zou zijn -  je oude wedde tot wanneer je in de nieuwe weddenschaal die verbonden is aan je graad of klasse, een wedde krijgt die minstens daaraan gelijk is.

  Hetzelfde geldt als je als contractueel personeelslid al in dienst was op 31 december 2013 en een nieuwe arbeidsovereenkomst in dezelfde graad of klasse krijgt binnen een termijn van twaalf maanden sinds het einde van de vorige arbeidsovereenkomst: je behoudt - in het geval je nieuwe wedde lager zou zijn -  je oude wedde tot wanneer je in de nieuwe weddenschaal die verbonden is aan je graad of klasse, een wedde krijgt die minstens daaraan gelijk is.

  Weddeschalen

   

  Weddeschalen

  In dienst op 31/12/2013 vanaf 1/1/2014
  Niveau A
  Niveau B
  Niveau C
  Niveau D
  Maandelijkse brutowedde = (Jaarlijkse wedde x index) : 12

   

  Voor de geïndexeerde bedragen, ga naar Indexatie.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 29 juni 1973

  Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 11 februari 1991

  Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de federale overheidsdiensten...
 • Koninklijk besluit van 11 juli 2001

  Koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde Gecoördineerde...
 • Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

  Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie