Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Inhoudstafel

Voorwaarden

Als je tot B, C of D behoort, krijg je een jaarlijkse directietoelage als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet :

•    je geeft rechtstreeks leiding aan een ploeg van minstens 10 personen

•    je geeft rechtstreeks leiding aan een team van minstens 5 personen en je bent aangewezen door de leidinggevende ambtenaar.

Bij het uitoefenen van een hogere functie verlies je het recht op een directietoelage.

Bedragen

De jaarlijkse niet-geïndexeerde toelage bedraagt € 1.000

Maandbedrag =  (jaarbedrag x index) : 12

De toelage wordt geïndexeerd, maar wordt niet meegeteld voor je vakantiegeld, voor je eindejaarstoelage of voor de berekening van je pensioen.

Voor de geïndexeerde bedragen, zie bedragen indexeren.

Je premie wordt maandelijks uitbetaald.

Directietoelage van vóór 1 september 2017

Je behoudt je directie’premie’ die je eventueel kreeg vóór 1 september 2017 (datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving), op de voorwaarden die toen van toepassing waren. Als je niveau D bent, word je directietoelage vastgesteld op € 1.000.

 

Regelgeving

Koninklijk besluit van 13 juli 2017

Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie