Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

 • Voorwaarden 

  Voorwaarden voor de betrekking 

  De betrekking voor hogere functie moet  

  • dringend zijn en  
  • niet-invulbaar door aanwerving of bevordering. 

  De betrekking is dus tijdelijk niet bekleed door de titularis of definitief vacant en de behoefte om in deze functie te voorzien is dringend. 

  Voorwaarden voor de kandidaat 

  • Je bent in de statutaire voorwaarden om bevorderd te worden naar het hogere of de hogere via de hogere functie 
  • Je bent benoemd in: 
   • een graad of niveau net onder de hogere uit te oefenen functie van niveau B of C 
   • een graad van niveau B of C om een hogere functie in klasse A1 van niveau A uit te oefenen 
   • een klasse net onder de hogere uit te oefenen functie van klasse A2, A4 of A5 
   • een klasse A1 of A2 om een uit te oefenen functie van klasse A3 (met respectievelijk 6 jaar klasse-anciënniteit in klasse A1 en A2 door elkaar of 4 jaar klasse-anciënniteit in klasse A2). 
  • Je hebt op de datum van aanwijzing geen andere niet-uitgewiste tuchtstraf dan de terechtwijzing. 
  • Je hebt de hogere functie tijdelijk uitgeoefend  voor ten minste 30 dagen ononderbroken. 
  • Je bent het meest geschikt bevonden. 

  Je bent aangewezen door je leidinggevende ambtenaar of zijn afgevaardigde, na akkoord van de inspecteur van Financiën, behalve als er een vrijstelling van akkoord is. 

  Duur uitoefening hogere functie 

  De eerste toekenningsperiode is voor maximum 6 maanden, en hernieuwbaar: 

  • als de betrekking in kwestie tijdelijk niet door de titularis bezet wordt, zo lang als de hogere functie noodzakelijk is voor de goede werking van de dienst en tot maximum de terugkeer van de titularis van de betrekking 
  • als er een definitief vacante betrekking is: 
   • maximum 6 maanden (eerste verlenging) als de procedure om de betrekking definitief toe te kennen op gang werd gebracht en normaal verloopt 
   • met periodes van 6 maanden (volgende verlengingen) als de procedure om de betrekking toe te kennen nog niet geleid heeft tot een benoeming in de betrekking van de hogere functie. 

  Bedrag 

  Het bedrag van de toelage is gelijk aan het verschil tussen je wedde (weddeschaal) van de graad of klasse waarin je benoemd bent en de wedde (weddeschaal) die je zou hebben, als je bevorderd was in de graad of klasse waartoe de hogere functie behoort.  

 • De toelage = de wedde van het hogere of de hogere die je uitoefent MIN je huidige wedde 

 • Het verschil wordt bekeken op het moment van de toewijzing van de hogere functie. Er gebeurt geen nieuwe berekening van de toelage op het ogenblik van een eventuele verlenging van de hogere functie.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 25 oktober 2013

  Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 13 juli 2017

  Koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt Gecoördineerde versie