Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Je hebt geen recht op dit verlof

  • als je A1 of hoger bent en de leiding hebt van een buitendienst en als je A4 of A5 bent. Enkel wanneer de goede werking van je dienst niet in het gedrang komt, kun je toch werken volgens de vierdagenweek.
  • als je mandaathouder bent.

  Dit verlof is van toepassing op de federale personeelsleden die na 1 januari 2012 4/5e zijn beginnen werken.

  Werk je bij de lokale besturen, griffies en parketten of de federale politie, neem dan contact op met je personeelsdienst. Hier gelden andere bepalingen.

  In het stelsel van de vierdagenweek zonder premie werk je vier volledige dagen per week en heb je één vrije dag. Tijdens de periode van de vierdagenweek zonder premie mag je geen winstgevende activiteiten uitoefenen op je vrije dag.

   

  Duur

  Je mag voor een periode van minstens 3 en hoogstens 24 maanden werken volgens het systeem van de vierdagenweek zonder premie. Voor elke verlenging moet je een nieuwe aanvraag indienen die je ten laatste een maand voor het aflopen van de lopende periode indient.

  Over je hele loopbaan kan je maximum 60 maanden gebruik maken van de vierdagenweek met premieHierna kan je overschakelen naar de vierdagenweek zonder premie en ontvang je dus enkel 80% van je voltijds loon. Over je hele loopbaan kan je onbeperkt de vierdagenweek zonder premie opnemen.

  De machtiging om de vierdagenweek zonder premie te verrichten wordt opgeschort wanneer je één van de volgende verloven bekomt:

  • Moederschapsverlof
  • Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
  • Onbezoldigd ouderschapsverlof
  • Adoptieverlofopvangverlof en pleegouderverlof
  • Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg of medische bijstand
  • Loopbaanonderbreking voor mantelzorg
  • Verminderde prestaties voor medische redenen (re-integratietraject)

    

  Nadien loopt de vierdagenweek verder. Je mag dit stelsel niet combineren met andere vormen van deeltijds werken, behalve met het verlof om dwingende reden van familiaal belang.

  De vierdagenweek zonder premie begint op de 1e dag van de maand. Met een opzegtermijn van drie maanden kan je uit de vierdagenweek zonder premie stappen en terug voltijds aan de slag gaan.

   

  Aanvraag

  Je aanvraag moet minstens 2 maanden voor de aanvang gebeuren. In je aanvraag geef je aan welke dag je graag thuis zou zijn. Je leidend ambtenaar kent het verlof toe en bepaalt je werkkalender. Die kan het begin van het verlof uitstellen met maximum zes maanden in functie van de noden van de dienst. De werkkalender kan op jouw vraag of op die van je leidend ambtenaar worden aangepast. Als je leidinggevende aanpassingen wil, moet de leidend ambtenaar jou hiervan ten laatste 2 maanden op voorhand op de hoogte brengen. Een tijdelijke aanpassing is mogelijk bij onderling akkoord.

 • Contractuelen

  • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Statutairen

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: je ontvangt een maandelijkse wedde die gelijk is aan 80% van je voltijdse wedde.
  • Vermindering ziektekrediet: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja

  Gevolgen pensioen

  De gevolgen voor het pensioen zijn afhankelijk van verschillende factoren. Hiervoor neem je best contact op met de Federale Pensioendienst.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 20 september 2012

  Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar Gecoördineerde versie
 • Wet van 19 juli 2012

  Wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector Gecoördineerde versie