Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Burgers

Inhoudstafel

 • Wat is FEDCOM?

  FEDCOM staat voor Federale Comptabiliteit en is de softwareoplossing die de boekhouding van de Federale Staat moderniseerde. FEDCOM is een SAP ERP, ofwel een enterprise resource planning-oplossing. Kort gezegd, een toepassing die de boekhoudkundige en logistieke processen ondersteunt. FEDCOM beheert dan ook het volledige proces voor de uitgaven en voor de niet-fiscale inkomsten.

  Wie gebruikt FEDCOM?

  • Alle federale overheidsdiensten:
   • Kanselarij van de Eerste Minister
   • Beleid en Ondersteuning
   • Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
   • Binnenlandse Zaken
   • Financiën
   • Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
   • Sociale Zekerheid
   • Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
   • Justitie
   • Economie, KMO, Middenstand en Energie
  • De programmatorische overheidsdiensten:
   • Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
   • Wetenschapsbeleid
  • De Federale Politie

  Het Ministerie van Defensie werkt niet direct in FEDCOM, maar levert zijn cijfers via de interface aan.

  Hoe ontstond FEDCOM?

  De eerste funderingen van FEDCOM vinden we in de wet van 15 maart 1991 houdende de hervorming van de algemene en provinciale  comptabiliteit. De wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en de Rijkscomptabiliteit maakt het kader af. De Rijkscomptabiliteit op kasbasis moest vervangen worden door een algemene dubbele boekhouding op transactiebasis.

  FEDCOM als project ging van start. De coördinatie van het project lag bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole ( B&B), in nauwe samenwerking met de andere federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Defensie en de Federale Politie.

  De dienst Federale Accountant werd opgericht in mei 2007. In september 2007 werd de piloot van het FEDCOM-project gelanceerd. De gebruikers van de pilootfase konden vanaf 1 januari 2009 binnen de toepassing werken.

  Vanaf dat moment heeft de dienst Federale Accountant geleidelijk zijn rol als SAP Competentie Center en ondersteuner binnen het kader van FEDCOM ontwikkeld.

  De andere bij het project betrokken organisaties stapten gefaseerd in. De projectfase werd tot een goed einde gebracht in februari 2012.

  FEDCOM is blijven groeien: zo kwam er onder andere een module voor het logistiek beheer van de Federale Politie en werd de inkomende facturatie gedigitaliseerd.

  In 2018 ging de FOD B&B op in de FOD BOSA. Maar het dienstencentrum Federale Accountant staat nog steeds in voor het onderhoud en de groei van FEDCOM. Zo wordt momenteel ook de uitgaande facturatie gedigitaliseerd.