Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Voor wie?

   Personeelsleden van het federaal openbaar ambt

  De toekenning van maaltijdcheques hangt af van de werkgever waarvoor je werkt, je statuut en je specifieke situatie. 

  Hou er rekening mee dat:

  • jouw statuut altijd voorrang heeft op de werkgever (je werkgever geeft algemeen misschien wel maaltijdcheques maar je statuut moet het toelaten)
  • de specifieke situatie voorrang heeft op het statuut en de werkgever (ook hier: je werkgever geeft algemeen misschien wel maaltijdcheques maar je situatie moet het toelaten).

  Werkgevers

  De werkgevers van de federale overheid aangesloten bij de BOSA (PersoPoint), die maaltijdcheques toekennen aan hun personeelsleden zijn:  

  • FOD Kanselarij van de Eerste minister
  • FOD BOSA
  • FOD Justitie (Ter info: het personeel van de Rechterlijke Orde (uitgezonderd magistraten) heeft recht vanaf mei 2024, eerste uitbetaling dus juni 2024)  
  • FOD Buitenlandse Zaken
  • FOD Binnenlandse Zaken
  • FOD Financiën
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • FOD Sociale Zekerheid
  • FOD Volksgezondheid
  • FOD Economie
  • FOD Mobiliteit 
  • Maatschappelijke Integratie
  • POD Wetenschapsbeleid
  • Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
  • Regie der Gebouwen
  • Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 
  • Nationaal Geografisch Instituut
  • Planbureau
  • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
  • Koninklijke Sterrenwacht van België
  • Controledienst voor de ziekenfondsen
  • Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
  • Instituut voor Natuurwetenschappen
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
  • Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  • Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
  • Algemeen Rijksarchief
  • Koninklijke Bibliotheek van België
  • BELNET
  • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  • War Heritage Museum
  • Belgische Mededingingsautoriteit
  • Federaal Agentschap van de Schuld

  Statuten

  Statutair personeel, stagiairs en contractuelen hebben recht op maaltijdcheques. 

  Mandaathouders hebben ook recht op maaltijdcheques, voor zover de forfaitaire onkostenvergoeding waarin de specifieke regelgeving voor mandaathouders voorziet, niet al voorziet in de vergoeding van dit soort kosten binnen hun betrokken federale dienst.

  Deze maatregel heeft geen betrekking op reizende personeelsleden die in aanmerking komen voor de in artikel 86 bedoelde maatregel van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2017. Het gaat hier over personeel dat, omwille van de aard van de functie, regelmatig werkt buiten de administratieve standplaats, waarvoor de leidend ambtenaar een forfaitaire maandelijkse verblijfsvergoeding toekent.

  Bijzondere situaties

  • Ongeacht voor welke werkgever je werkt of wat je statuut is, 2 soorten bijzondere situaties hebben invloed op het krijgen van maaltijdcheques: 
   • structurele uitzonderingen die het recht op maaltijdcheques verminderen voor de betreffende periode 
    •  situaties van detachering voor de uitoefening van een functie:
     • in een federale of niet-federale politieke strategie-eenheid 
     • voor de koninklijke familie
     • in het buitenland
     • als aalmoezenier/moreel consulent bij het directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen (DG EPI).
    • een vergoeding krijgen:
     • forfaitaire verblijfskosten
     • posttoelagen.
   • éénmalige uitzonderingen waardoor het dagelijkse recht wordt verminderd: 
    • afwezigheid en verlof (met uitzondering van gelijkgesteld verlof) op dagen die in je werkkalender zijn opgenomen
 • Je hebt geen recht op maaltijdcheques als:

 • Bedrag

  Waarde van een maaltijdcheque

  Je hebt recht op één elektronische maaltijdcheque per gewerkte dag, waarvan de waarde is vastgesteld op 6 euro. Onder een gepresteerde dag wordt verstaan de werkelijke prestaties gedurende een dag of een halve dag of de werkelijk begonnen werkzaamheden als dat het geval is.

   

  De nominale waarde van een maaltijdcheque wordt dus vastgesteld op 6 euro, waarvan:

  • 1,09 euro ten laste van het personeelslid, af te houden van het loon van de lopende maand
  • 4,91 euro ten laste van de federale dienst (de werkgever).

  Maaltijdcheques zijn een nettovergoeding die vrijgesteld is van sociale bijdragen en belastingen.

  Berekeningsmethode

  Regelmatige werkuren

  Je krijgt maaltijdcheques voor het werk dat je doet op geplande en niet-geplande dagen, en voor elk onregelmatig werk dat je verricht op zaterdagen, weekends en feestdagen.

  Specifieke werkuren

  Als je werkt volgens een specifiek arbeidspatroon (bv. continudienst) wordt de berekeningswijze van het aantal maaltijdcheques aangepast. De categorieën van personeelsleden of diensten waarop deze specifieke berekening betrekking heeft, worden bepaald door de uitvoerende ambtenaar.

  Toekenning van maaltijdcheques

  Elke maand krijg je maaltijdcheques voor de prestaties die je tijdens de vorige maand hebt geleverd, evenals eventuele herberekeningen voor vorige maanden. Alle informatie staat op je betalingsfiche.

  Eind februari 2024 worden maaltijdcheques toegekend voor prestaties in januari 2024. Eind maart 2024 worden maaltijdcheques toegekend voor prestaties in februari 2024 en eventuele herberekeningen voor januari 2024.

  In januari 2024 nam je verlof op 19/01 en 26/01, maar alleen het verlof van 26/01 werd goedgekeurd in PersoSelfService vóór eind februari 2024. Op het moment van afsluiting had je volgens je maandkalender in PersoSelfService 21 van de 22 werkdagen gewerkt (1 januari was een feestdag). Eind februari 2024 heb je dus op basis van de gegevens in PersoSelfService recht op 21 maaltijdcheques voor je werk in januari 2024. 

  Op 27 februari keurt je dienstverantwoordelijke je verlofaanvraag voor 19/01 goed, waardoor in plaats van 21 maaltijdcheques voor januari, je nu 20 maaltijdcheques krijgt. Eind maart krijg je dus je maaltijdcheques voor je prestaties van februari 2024, maar er komt ook een herberekening van je prestaties van januari 2024. Er wordt dus één maaltijdcheque afgetrokken van het totale aantal maaltijdcheques voor eind maart 2024. 

 • ""
 • Voorwaarden

  Volgende effectieve prestaties worden gelijkgesteld met effectieve dienstprestaties en geven toegang tot maaltijdcheques:

  • een terbeschikkingstelling in toepassing van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt
  • een bezoldigd verlof voor opdracht van algemeen belang in België in toepassing van Hoofdstuk XI sectie 2 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen
  • een bezoldigd verlof in toepassing van het koninklijk besluit van 2 april 1975 betreffende het verlof dat aan sommige personeelsleden in overheidsdienst wordt verleend voor het verrichten van bepaalde prestaties ten behoeve van in de wetgevende vergaderingen van de Staat en van de Gemeenschappen of de Gewesten erkende politieke groepen, respectievelijk ten behoeve van de voorzitters van die groepen.
  • syndicaal verlof in de zin van artikel 77, §1, eerste lid, artikel 81, §1, en artikel 82 van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot regeling van de betrekkingen tussen de openbare besturen en de syndicale organisaties van de werknemers tewerkgesteld bij deze besturen.
  • Vrijstelling van dienst voor een hele dag geeft geen recht op een maaltijdcheque.

  Vrijstelling van dienst gedurende een volledige dag geeft geen recht op een maaltijdcheque. Je krijgt echter wel nog een maaltijdcheque als je:

  • één dag vrijgesteld bent van het werk om een opleiding buiten de administratie bij te wonen, op voorwaarde dat de organisator van de opleiding de maaltijd voor deze opleidingsdag niet zelf betaalt
  • vrijgesteld bent van dienst voor de uitoefening van vakbondsdoeleinden.

  Je krijgt ook maaltijdcheques bij een collectieve dispensatie voor:

  • een culturele of sportieve activiteit georganiseerd door jouw federale dienst of door jouw sociale dienst
  • een Nieuwjaarsactiviteit georganiseerd door jouw instelling.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 26 oktober 2023

Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt Staatsblad van 31 oktober...