Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Stagiairs
 • Statutairen

Inhoudstafel

 • Voorwaarden

  Als je op 1 april 2017 gebruik maakt van deze afwezigheid blijf je onderworpen aan de bepalingen die voorheen op je van toepassing waren, tot deze lopende periode van afwezigheid is afgelopen.

  • Dit verlof is niet van toepassing op
  • leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt)
  • een functie die door de minister uitgesloten is voor dit verlof.

   

  Prestaties

  Als je statutair of stagiair bent, kan je je prestaties voor persoonlijke redenen verminderen met de helft, een derde, een vierde, een vijfde of een tiende.

  In beide gevallen, worden je verminderde prestaties tijdelijk opgeschort als je één van de verloven krijgt die vermeld worden in artikel 143 van het KB van 19 november 1998 (bijv. moederschapsverlof, ouderschapsverlof,…). Na afloop van de schorsingsperiode starten de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden automatisch opnieuw en zal de toegestane periode worden verlengd met de duur van de schorsingsperiode.

   

  Werkverdeling prestaties

  • Vermindering van een tiende: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 2 weken
  • Vermindering met een vijfde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week
  • Vermindering van een vierde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 2 weken
  • Vermindering met een derde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 3 weken
  • Vermindering met de helft: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week of 1 maand

   

  Aanvraag en duur

  Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. De verminderde prestaties gaan steeds in bij het begin van de maand.

  Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.  De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender. Als je  niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je  van je verlofaanvraag afzien.

  In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  of zijn afgevaardigde worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing.

  Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

  Je kan toestemming krijgen voor ten minste drie en ten hoogste vierentwintig maanden. Een verlenging is telkens mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is. Verlengingen kunnen onbeperkt worden aangevraagd.

 • Gevolgen

  • Administratieve stand: non-activiteit (de aanspraken op bevordering blijven wel gelden)
  • Recht op wedde: je ontvangt je wedde in verhouding tot je verminderde prestaties.
  • Vermindering ziektekrediet: Neen, maar volgend ziektekapitaal kan worden toegekend na het bereiken van 12 maanden dienstanciënniteit: bijv. iemand die 2 jaar halftijds werkt in het systeem van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden, zal pas na 24 maanden een nieuw ziektekapitaal van maximaal 21 werkdagen kunnen krijgen.
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: ja
  • Vanaf 1 april 2017 wordt er geen weddesupplement meer toegevoegd.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 9 maart 2017

  Koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van diverse bepalingen rond flexwerk in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 21 maart 2017