Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Deelnemers

Het Koninklijk Besluit van 21/07/2023 definieert twee types deelnemende organisaties aan het federale aankoopmodel: de actieve en passieve deelnemers. Daarnaast bestaan nog deelnemers die kunnen deelnemen via de clausule aankoopcentrale op basis van artikels 43, § 1 en 47, § 1, 3°  van de Wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Actieve deelnemer

Art 1, 3° a) van het KB van 21 juli 2023 stelt dat de ’s, de ’s, FEDPOL en het Ministerie van Defensie als actieve deelnemers gedefinieerd worden. Deze    nemen verplicht deel aan het samenwerkingsmodel. Mits goedkeuring van de betrokken kan deze  worden aangeduid door het als leading organisatie om een gemeenschappelijke overeenkomst te plaatsen.

De actieve deelnemers  kunnen beslissen om niet deel te nemen aan een bepaalde gemeenschappelijke overeenkomst door het indienen van een "Explain" (de gemotiveerde beslissingen van niet-deelname van een actieve deelnemer) . Indien ze wel wensen aan te sluiten bij een bepaalde gemeenschappelijke overeenkomst dienen de actieve deelnemers hun ‘  ’  over te maken.

 

Passieve deelnemer

Art. 1, 3° b) van het KB van 21 juli 2023 definieert de passieve deelnemers als de aanbestedende overheden die deel uitmaken of afhangen van de federale Staat op een van de wijzen vermeld in artikel 2, 1°, c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, voor zover zij behoren tot de volgende categorieën:

 1. de Kamer, de Senaat en de diensten waarvan de begroting wordt goedgekeurd door de Commissie voor de Comptabiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
 2. de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, zoals bedoeld in artikel 2, 2° van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;
 3. de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, a) van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;
 4. de administratieve openbare instellingen met autonoom beheer en de entiteiten gelijkgesteld met de administratieve openbare instellingen, zoals bedoeld in artikel 2, 3°, b) van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat evenals de andere entiteiten, op voorwaarde dat die instellingen en entiteiten zijn opgesomd in bijlage 1 van dit besluit;
 5. de openbare instellingen van sociale zekerheid bedoeld in het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.

De passieve deelnemers zijn met andere woorden de aanbestedende overheden  die vrijwillig kunnen  deelnemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst door het indienen van een intentieverklaring (Passieve deelnemers en deelnemers via de clausule aankoopcentrale dienen hun interesse in een specifieke GO kenbaar te maken via een intentieverklaring. Dit betreft geen definitieve deelname) en een daaropvolgende definitieve deelname.

Een passieve deelnemer kan enkel als “lead” worden aangeduid door het SFA indien hij dit vrijwillig heeft voorgesteld.

 

Deelnemers via de clausule aankoopcentrale

Deelnemers via de clausule aankoopcentrale moeten een link hebben met het federaal . Het betreft hier onder andere : lokale politiezones, hulpverleningszones,  politiescholen, branweerscholen, Nationale Bank van België, Belgoprocess, enz.

De deelnemers via de clausule aankoopcentrale zijn met andere woorden de aanbestedende overheden  die vrijwillig kunnen  deelnemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst door het indienenvan een intentieverklaring (Passieve deelnemers en deelnemers via de clausule aankoopcentrale dienen hun interesse in een specifieke GO kenbaar te maken via een intentieverklaring. Dit betreft geen definitieve deelname) en een daaropvolgende definitieve deelname.

 

Uitgesloten

Lokale en gewestelijke besturen zijn uitgesloten als deelnemer aan het federaal gemeenschappelijk aankoopproces.

 

Spelregels

Om dit aankoopmodel optimaal te kunnen laten functioneren werden in het KB van 21/07/2023 enkele spelregels gedefinieerd. Zo wil dit KB verzekeren dat het samenwerkingsmodel optimaal functioneert door het efficiënter te maken en kwaliteitsvollere federale aankopen te realiseren.

Elke actieve deelnemer:

 1. verleent systematisch voorrang aan de gemeenschappelijke overeenkomsten voor de aankoop van leveringen en diensten
 2. past uniforme processen toe voor de inzameling van gemeenschappelijke behoeftes en coördinatie van gemeenschappelijke overeenkomsten;
 3. stelt een indicatieve meerjarenplanning (behoeften, geraamd budget en aankopen) op
 4. verlengt de eigen opdrachten voor gelijkaardige leveringen of diensten niet en sluit eveneens geen nieuwe opdrachten af voor gelijkaardige leveringen of diensten
 5. motiveert, vóór het opstarten van de plaatsingsprocedure, aan het SFA zijn beslissing om een eigen overheidsopdracht uit te schrijven voor gelijkaardige leveringen of diensten, als deze waarvoor er een gemeenschappelijke overeenkomst bestaat

Alle actieve en passieve deelnemers alsook de deelnemers via aankoopcentrale worden duidelijk geïdentificeerd op het ogenblik van het opstarten van de procedure tot plaatsing van de gemeenschappelijke overeenkomst en blijven in principe deelnemen tot het einde van de gemeenschappelijke overeenkomst.

 

Vragen

In geval van twijfel omtrent de classificatie inzake type deelnemer, dient er contact opgenomen te worden met het DCP via het e-mailadres SFA_SEC@bosa.fgov.be

Contacteer ons

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 21 juli 2023

  Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie
 • Wet van 17 juni 2016

  Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.