Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

529 resultaten
Rss
 1. Koninklijk besluit van 29 april 1965

  Koninklijk besluit van 29 april 1965 betreffende de valorisatie van de voordelen in natura toegekend aan de conciërges van de federale overheidsdiensten, van de programmatorische...
 2. Koninklijk besluit van 29 april 2012

  Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat Laatste versie
 3. Koninklijk besluit van 29 april 2012

  Koninklijk besluit van 29 april 2012 dat de vorm bepaalt waarin de rekening van uitvoering van de begroting van de diensten van het algemeen bestuur moet worden opgemaak Laatste...
 4. Koninklijk besluit van 29 augustus 1985

  Koninklijk besluit van 29 augustus 1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen...
 5. Koninklijk besluit van 29 juni 1973

  Koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 6. Koninklijk besluit van 29 mei 2023

  Koninklijk besluit van 29 mei 2023 houdende de erkenning van ervaring in een hogere weddeschaal en de indexering van de tussenkomst in de kantoorkosten Belgisch Staatsblad van 18...
 7. Koninklijk besluit van 29 november 2022

  Koninklijk besluit van 29 november 2022 betreffende de toekenning van een voorschot in het kader van overheidsopdrachten omwille van de economische situatie ingevolge de oorlog in...
 8. Koninklijk besluit van 29 oktober 2001

  Koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van managementfuncties in de federale overheidsdiensten Gecoördineerde versie
 9. Koninklijk besluit van 29 september 2022

  Koninklijk besluit van 29 september 2022 houdende de integratie van de opdrachten van administratieve vereenvoudiging in de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
 10. Koninklijk besluit van 3 april 1997

  Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van...
 11. Koninklijk besluit van 3 april 2013

  Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van...
 12. Koninklijk besluit van 3 augustus 2016

  Koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2016
 13. Koninklijk besluit van 3 juli 1996

  Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994...
 14. Koninklijk besluit van 3 juli 2005

  Koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de minimale rechten in de zin van artikel 9bis, § 5, van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de...
 15. Koninklijk besluit van 3 mei 2007

  Koninklijk besluit van 3 mei 2007 betreffende de ten laste neming van de kosten inzake openbaar vervoer in woonwerkverkeer van de federale personeelsleden door de Staat en sommige...
 16. Koninklijk besluit van 30 april 1999

  Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van het statuut van het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de staat...
 17. Koninklijk besluit van 30 januari 2006

  Koninklijk besluit van 30 januari 2006 houdende wijziging van verscheidene bepalingen betreffende het geldelijk statuut van personeelsleden van de federale overheidsdiensten...
 18. Koninklijk besluit van 30 november 2003

  Koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties alsook de aanduiding en de uitoefening van staffuncties en...
 19. Koninklijk besluit van 30 september 2021

  Koninklijk besluit van 30 september 2021 tot vaststelling van de begunstigden van de acties die door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning worden gevoerd in het kader...
 20. Koninklijk besluit van 31 juli 1978

  Koninklijk besluit van 31 juli 1978 houdende toekenning van een toelage voor vervanging van de huisbewaarder tijdens het vakantieverlof, aan personen vreemd aan de Administratie...
 21. Koninklijk besluit van 31 juli 2017

  Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid...
 22. Koninklijk besluit van 31 mei 1966

  Koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat Laatste versie