Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Strategische personeelsplanning

De personeelsplanning is het proces om de personeelsbehoeften te bepalen die nodig zijn om de doelstellingen van een organisatie te realiseren. Ze wordt ook gebruikt om de personeelsmiddelen zo efficiënt mogelijk te verdelen om aan deze behoeften te voldoen.

Van toepassing voor
 • Hr-diensten
 • Managers
 • Strategische cel

Het koninklijk besluit van 7/11/2000 voorziet dat het personeelsplan opgemaakt wordt door het directiecomité en goedgekeurd wordt door de bevoegde minister. Je vindt de belangrijkste principes in deze nota. (PDF, 310.43 KB)

Sinds 2015 is het beleid inzake personeelsplanning bij de federale overheid grondig gewijzigd. De regering introduceerde meer soepelheid in de opmaak en het gebruik van het personeelsplan. De regering wilde zo de autonomie van organisaties op het vlak van hr-planning versterken. 

Deze nieuwe context vereist niet langer een jaarlijkse indiening van het personeelsplan ter controle bij de ministers van Begroting en van Ambtenarenzaken maar viseert daarentegen een valorisatie van de verantwoordelijkheid van iedereen die bij het proces betrokken is.

Voor de personeelskredieten legde de regering een meerjarentraject vast en voerde ze een proces in dat het mogelijk maakt kredietoverschrijdingen te vermijden, genaamd de ‘Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelsenveloppes’.

Om de federale organisaties te ondersteunen bij de opmaak van hun operationeel personeelsplan en het beheer van hun personeelskosten, zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld:

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 9 juli 2007

  Koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie van Financiën. Belgisch staatsblad van 23 juli 2007
 • Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de...
 • Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021

  Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de...