Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Mandaathouders

Inhoudstafel

 • Algemene informatie over ouderschapsverlof

  Er zijn 2 vormen van verlof waarnaar verwezen wordt met de term ‘ouderschapsverlof’:

  • Een onbezoldigd verlof zonder invloed op het jaarlijks vakantieverlof, waarover je meer info vindt op deze pagina
  • De loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, met een premie van de RVA en vermindering van het jaarlijks vakantieverlof.

  Je kan beide verlofstelsels (3 maanden + 4 maanden = 7 maanden voltijdse afwezigheid) na mekaar opnemen of je kan in de loop van je beroepsloopbaan verschillende periode opnemen zonder de maximumduur te overschrijden.

  Het is uitgesloten om beide verlofstelsels gelijktijdig op te nemen omdat je je niet gelijktijdig in twee verschillende administratieve situaties kan bevinden. Je kan niet voor dezelfde periode in loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof en onbezoldigd ouderschapsverlof zijn (bijv. halftijds loopbaanonderbreking en halftijds onbezoldigd ouderschapsverlof = volledige afwezigheid is uitgesloten).

  In dat geval moet je een voltijds verlof vragen, hetzij loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, hetzij onbezoldigd ouderschapsverlof.

  Voorwaarden

  Je kan een onbezoldigd ouderschapsverlof krijgen bij de geboorte of de adoptie van een kind.

  Je moet dit verlof opnemen voor het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. In volgende gevallen kan je onbezoldigd ouderschapsverlof opnemen voor elk kind met een handicap zonder leeftijdsgrens:

  • als het kind voor ten minste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • als het kind een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler I van de medisch-sociale schaal in de zin van de regelgeving betreffende de kinderbijslag
  • of als het kind een aandoening heeft die ertoe leidt dat tenminste 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van de medischsociale schaal.

  Aanvraag en duur

  Je moet de aanvraag schriftelijk doen en minstens 2 maanden op voorhand, tenzij je administratie een kortere termijn aanvaardt. Je deelt de datum mee waarop het verlof begint en de duur ervan.

  Bij je aanvraag geef je aan welke vrije dagen je wil.  De leidend ambtenaar (of zijn afgevaardigde) kent je verlof toe en bepaalt je werkkalender.  Als je  niet akkoord gaat met de werkkalender, kan je  van je verlofaanvraag afzien.

  In functie van de noden van de dienst of op jouw vraag kan de werkkalender door de leidend ambtenaar  of zijn afgevaardigde worden aangepast. Je wordt  twee maanden op voorhand op de hoogte gebracht van deze aanpassing.

  Een tijdelijke aanpassing van de werkkalender is mogelijk bij onderling akkoord tussen je functionele chef en jezelf.

  Een verlenging is mogelijk op jouw verzoek en ten minste één maand voor de lopende periode om is.

  Hoe opnemen?

  Het onbezoldigd ouderschapsverlof kan je opnemen via één of meerdere van de mogelijkheden in de tabel hieronder.

  • Voltijds gedurende drie maanden. Je kan het opsplitsen in maanden
  • Halftijds (bij een voltijdse tewerkstelling) gedurende zes maanden. Je kan het opsplitsen per 2 maanden of een veelvoud hiervan.
  • Met een vijfde vermindering (bij een voltijdse tewerkstelling). Je kan het opsplitsen per 5 maanden of een veelvoud hiervan.

   Als je de verschillende mogelijkheden wil combineren moet je er rekening mee houden dat één maand voltijds verlof gelijk is aan twee maanden halftijdse prestaties en gelijk is aan vijf maanden verminderde prestaties met één vijfde.

  Opmerking

  Bij dit onbetaald verlof kan je je prestaties niet met 1/10de verminderen, bijvoorbeeld om een halve dag vrij te nemen op woensdagnamiddag of een dag verlof te nemen om de twee weken. Dat kan alleen bij de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

  Prestaties

  • Vermindering met een vijfde: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week
  • Vermindering met de helft: de werkverdeling gebeurt in volledige dagen, halve dagen of in uren en kunnen gespreid worden over 1 week of 1 maand
 • Voorbeeld: een éénoudergezin met co-ouderschapsregeling of vakantieregeling kan halftijds ouderschapsverlof opnemen zoals bv 2 eerste weken van juli en 2 eerste weken van augustus.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: neen
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof : neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: neen
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 19 november 1998

  Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie
 • Wet van 13 april 2011 

  Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof Belgisch Staatsblad van 10 mei 2011